Kinderopvang De Ooievaars 0 – 2 jaar

De Ooievaarsgroep, is een babygroep voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 2 jaar. De inrichting en het aanbod van de activiteiten is toegespitst op deze leeftijden. De grootte van de groep is maximaal 11 kinderen. Ieder moment van de dag wordt er voor gezorgd dat er tenminste één vaste pedagogisch medewerker op de groep aanwezig is. Ieder kind heeft zijn eigen ritme qua voeding. In overleg met de volgleidster kunt u afstemmen wat de mogelijkheden zijn.

Kenmerken voor onze Ooievaarsgroep zijn, ontwikkelingsgericht, babygebaren, volgleidster, buiten spelen, zintuigen prikkelen.

Onze voordelen

Kindernet, locatie de Binnentuin, heeft twee horizontale groepen en één verticale groep. Vanwege de indeling van de leeftijden, kan er op laagdrempelig, ontwikkelingsgericht niveau, activiteiten en zorg aangeboden worden. Doordat er rekening gehouden is met de leeftijd, krijgen alle kinderen de ruimte om zich goed te kunnen ontwikkelen.
Kindernet is mede-opvoeder in het gezin. Hierbij is het belangrijk een goede communicatie met de ouder te hebben en te onderhouden.

Sommige kinderen kunnen (nog) niet praten, of beheersen de moedertaal nog onvoldoende om met hun ouders te praten. Er gebeuren wel allerlei situaties op het kinderdagverblijf, die het kind zal verwerken en wil delen met de ouder. Om de ouders te ondersteunen in de communicatie van kind naar ouder en vice versa werken wij binnen Kindernet met de OuderApp. In de OuderApp schrijven de pedagogisch medewerkers de belevenissen en eventuele ontwikkelingen. Doorgaans gebeurt dit alleen voor de allerkleinsten, maar in overleg met de volgleidster kan dit blijven tot het kind 4 jaar oud is.
Wij hebben de ervaring met ouders dat het plezierig is om te lezen wat de kinderen hebben gedaan die dag. Ouders kunnen in de OuderApp ook een bericht terug sturen, wij vinden het leuk om te lezen wat de kinderen thuis allemaal ontdekken. Op deze manier kunnen we constant met elkaar afstemmen wat het beste is voor het kind. Wanneer de kinderen 2 jaar zijn geworden zal er een plakboek worden bijgehouden. Wanneer het kind dan naar de basisschool gaat, krijgt hij/zij dit mee naar huis.
In de OuderApp heeft de ouder ook de moglijkheid om de activiteiten van de dag te zien via het fotoboek. Regelmatig maken de pedagogisch medewerkers foto’s en deze worden naar de ouder van het betreffende kind verstuurd. Ouders geven, voor gebruik van de app, toestemming.

Af en toe gaan de kinderen met de pedagogisch medewerkers een uitstapje maken. Dit kan variëren van; naar de speeltuin, de markt of de eendjes wandelen. Wanneer er vanuit een thema een groter uitstapje wordt georganiseerd, wordt u als ouder daarvan eerst op de hoogte gebracht. Op het inschrijfformulier of tijdens een intakegesprek maakt u als ouder kenbaar of uw kind mee mag met een uitstapje.
Voor de personeelsbezetting op de groepen wordt het leidster kind-ratio uit de CAO Kinderopvang aangehouden. De kinderen worden opgevangen door deskundige pedagogisch medewerkers die vanuit de pedagogische visie van Kindernet op persoonlijke wijze een relatie opbouwt met de kinderen. Het is de taak van de pedagogisch medewerker om in de groep voorwaarden te scheppen die ervoor zorgen dat kinderen zich veilig voelen en zich kunnen ontwikkelen. Een pedagogisch medewerker werkt minimaal twee dagen in een groep. Dit in verband met de continuïteit en structuur voor kinderen, ouders en collega’s.
Bij Kindernet zijn naast het diploma, ook andere kwaliteiten en vaardigheden belangrijk voor het uitoefenen van het vak. Er wordt vooral veel belang gehecht aan communicatieve vaardigheden naar ouders, kinderen en collega’s. Daarnaast wordt het ook belangrijk gevonden dat een pedagogisch medewerker de capaciteit heeft om activiteiten te bedenken en uit te voeren in de groep en goed in staat is samen te werken.
Bij ziekte of verlof wordt de vaste pedagogisch medewerker, vervangen door een vaste invalkracht. Zo blijft de continuïteit voor de kinderen en u als ouder gewaarborgd.
Kindernet vindt het belangrijk dat kinderen zich op ieder niveau kan ontwikkelen.
Binnen onze groep de Ooievaars is rekening gehouden met de verschillene leefdtijden en de verschillende ontwikkelingsniveaus van de kinderen. Zo staat er voor de kleine kinderen een box, waardoor kinderen overzicht hebben over de groep. Ze kunnen zich hierin op een veilige manier oriënteren binnen de groep. Onder de box is een kussenhoek ingericht. Hier kunnen de kinderen zich terugtrekken om (samen met de pedagogisch medewerkster een boekje te lezen).
De tafel is voorzien van verkleinstoelen en daarvoor bestemde verkleinkussens. Kinderen kunnen, wanneer zij er aan toe zijn, samen met de andere kinderen aan tafel zitten. De groep beschikt tevens over wipstoelen. Deze wipstoelen zijn verhoogd, zodat de kinderen, op een veilige manier zich kunnen oriënteren binnen de groep. De slaapruimte is ingericht met bedden, een babyfoon met camerafunctie en muziekfunctie.
Kindernet, locatie de Binnentuin biedt kinderen een warme maaltijd aan. Deze maaltijd wordt geheel door ons verzorgd. De maaltijden zijn vanuit de Schijf van Vijf tot stand gekomen. Zien eten doet eten, waardoor u thuis geen strijd hoeft te voeren met uw kind, wanneer het geen zin heeft in eten. Uw kind kan in alle rust, gevoed en wel, mee naar huis gaan.
Kindernet vindt het belangrijk dat kinderen spelenderwijs ontdekken en ontwikkelen, om zichzelf te mogen en kunnen zijn, maar ook om handvaten te krijgen binnen de maatschappij. VVE methode Piramide geeft kinderen spelenderwijs deze ruimte. Met de uitdagende activiteiten van Piramide is dit een feest. Het initiatief ligt in eerste instantie bij de kinderen. Waar nodig begeleiden de pedagogisch medewerkers bij het spelen en leren.

Piramide werkt volgens vier vaste stappen: Oriënteren, Demonstreren, Verbreden en Verdiepen. Daarmee wordt elk onderwerp dat aan bod komt telkens verder verkend. Piramide is een totaalprogramma.

Dat betekent dat er aandacht is voor alle ontwikkelingsgebieden:
• Persoonlijkheidsontwikkeling
• Sociaal-emotionele ontwikkeling
• Motorische ontwikkeling
• Kunstzinnige ontwikkeling
• Ontwikkeling van de waarneming
• Denkontwikkeling en ontwikkeling van het rekenen
• Taalontwikkeling en ontwikkeling van lezen en schrijven
• Oriëntatie op ruimte, tijd en wereldverkenning

De locatie

Foto’s interieur

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

[dc_social_wall id=”8158″]