Kindvolgsysteem

Binnen Kindernet vinden wij het belangrijk dat het kind centraal staat. Om een zo optimaal mogelijke ondersteuning te kunnen bieden, maakt Kindernet gebruik van een zogeheten kind volgsysteem.
Elk kind krijgt een vaste pedagogisch medewerker toegewezen, een zgn. volgleidster. Deze volgleidster volgt het kind in zijn ontwikkeling en zorgt voor de coördinatie/afstemming van de wensen en informatie van de ouders, het welzijn van het kind en het beleid van het kinderdagverblijf.

Observaties

Jonge kinderen ontwikkelen snel en in een golfbeweging. Om goed zicht te houden op de ontwikkeling van de kinderen maakt Kindernet gebruik van observatieformulieren. Hier houden de pedagogisch medewerkers op bij wat een kind kan en hoe het kind dit doet. Kindernet heeft als bron ‘ Focus op Kinderen’ gebruikt bij het samenstellen van haar observatieformulieren. Wij verwachten dat onze pedagogisch medewerkers deze lijsten up-to-date houden.

De volgleidster observeert de aan haar toegewezen kinderen minimaal tweemaal per jaar en gebruikt hiervoor de observatieschema’s.

De resultaten van die observaties worden minimaal eenmaal per jaar besproken met de ouders in een oudergesprek, bij voorkeur bij de ouders thuis.

Voor kinderen tot twee jaar wordt door de pedagogisch medewerkers en de ouders een overdracht schriftje bijgehouden. Voor nieuwe kinderen die ouder zijn dan twee jaar gebeurt dit de eerste twee maanden.

Voor de overdracht naar de basisschool geldt dat er sprake is van een warme overdracht. Dit betekent dat er een overdrachtsgesprek is tussen de volgleidster en de leerkracht van de basisschool over de ontwikkeling van het kind en evt. andere bijzonderheden om het kind een goede start te laten maken op de basisschool.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

[dc_social_wall id=”8792″]