Privacy policy

Algemene bepalingen en begripsbepalingen

AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming.
WBP De Wet Bescherming Persoonsgegevens.
FG Functionaris Gegevensbescherming.
AP Autoriteit Persoonsgegevens.
(kind-) Dossier De verzameling gebundelde persoonsgegevens.
Persoonsgegevens Gegevens die herleidbaar zijn tot een individuele natuurlijke persoon.
Persoonsregistratie Een verzameling van gegevens, die op verschillende personen betrekking hebben, die automatisch wordt gevoerd. Deze verzameling is systematisch verzameld en aangelegd met oog op doeltreffende begeleiding c.q. dienstverlening.
NAW gegevens Naam, Adres, Woonplaats gegevens.
BSN Burger Service Nummer.
WBP Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Houder van de persoonsregistratie Degene die zeggenschap heeft over de persoonsregistratie en verantwoordelijk is voor de naleving van de bepalingen van het reglement.
Geregistreerde Degene over wie persoonsgegevens in de persoonsregistratie zijn opgenomen.
Gebruiker van de persoonsregistratie Degene die geautoriseerd is gegevens in de persoonsregistratie in te voeren en/of te muteren dan wel van enigerlei uitvoer van de persoonsregistratie kennis te nemen.
Beheerder van de persoonsregistratie Degene die onder de verantwoordelijkheid van de houder belast is met de dagelijkse zorg voor een persoonsregistratie of een gedeelte hiervan.

Persoonsregistratie

Doel van de persoonsregistratie

 1. Persoonsgegevens worden uitsluitend opgenomen om een zo doelmatig mogelijke opzegging c.q. continuering van de opvang mogelijk te maken.
 2. De houder van de persoonsregistratie zal geen persoonsgegevens in de registratie opnemen voor andere doeleinden dan bedoeld in bovengenoemde omschrijving.
 3. Er zullen niet meer gegevens in het systeem opgeslagen of bewaard worden dan waarvoor bedoeld is.

Verwerking van de persoonsregistratie

 1. De volgende gegevens verwerkt de houder van de persoonsregistratie:
 • De naam, woonplaats gegevens en BSN gegevens van geregistreerde van de opvang.
 • Gegevens om tot betaling te kunnen overgaan.
 • Documenten om de geregistreerde van de opvang te kunnen volgen gedurende de looptijd van de opvang.
 • Of de registratie voor bepaalde dan wel onbepaalde tijd is ingesteld; indien er sprake is van een beperkte looptijd dient te worden aangegeven wat er na afloop met de gegevens gebeurt.
 1. Gegevens worden opgevraagd bij de geregistreerde door middel van het aanmeldformulier (dan wel schriftelijk, dan wel telefonisch).

Bewaren en vernietiging van de opgenomen gegevens

 1. De financiële administratie en de hierbij behorende gegevens van ouders en kinderen worden zeven jaar na het beëindigen van de kinderopvang vernietigd, mits alle financiële verplichtingen zijn nagekomen.
 2. Wanneer de periode van zeven jaar verlopen is, worden de betreffende gegevens in het daarop volgende kalenderjaar vernietigd.
 3. Gegevens worden zo lang bewaard als door de AP aanbevolen of wettelijk bepaald is.

Rechten van geregistreerde en gebruik van gegevens

Kennisgeving

 1. Een medewerker zal door middel van algemene kennisgeving het bestaan van de registratie en het gebruik van dit reglement vermelden, alsmede daarin aangeven op welke wijze het reglement kan worden ingezien en verkregen en nadere informatie ter zaken kan worden ingewonnen.

Toegang tot persoonsgegevens door werknemers van Kindernet en geheimhouding

 1. Een medewerker die kennis neemt van en/of de beschikking krijgt over persoonsgegevens van een of meerdere geregistreerde is verplicht tot geheimhouding.

Inzage van opgenomen gegevens

 1. De geregistreerde heeft het recht kennis te nemen van de op zijn persoon betrekking hebbende geregistreerde persoonlijke gegevens. Hiervoor dient een verzoek neergelegd te worden bij de beheerder.
 2. De geregistreerde heeft het recht op inzage in de dossiers.
 3. De gevraagde inzage dient binnen een redelijk termijn te kunnen plaatsvinden.
 4. De geregistreerde kan bij de financiële administratie de voor hen van belang zijnde gegevens opvragen en inzien.

Gebruik van persoonsgegevens op social media

 1. De geregistreerde heeft het recht om toestemming te verlenen, of niet te verlenen, tot gebruik van foto- of beeldmateriaal op social media.

Verspreiden van persoonsgegevens

Verspreiding naar derden

 1. De beheerder en gebruiker van de persoonsregistratie vergeven onder duidelijke regels gegevens aan derden.
 2. De geregistreerde geeft toestemming wanneer gegevens aan derden moeten worden verstrekt, hierbij in uitzondering genomen de Belastingdienst/ Toeslagen.
 3. Wanneer gegevens worden verstrekt wordt alleen gesproken over voorletter(s) en achternaam.

Datalekken

De houder en beheerder van persoonsgegevens houden toezicht op het voorkomen van datalekken. Indien er sprake is van datalekken wordt dit gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.